דוח בדק בית בעיר רחובות

צפיה בדוח המקורי כולל תמונות בלחיצה על הקישור 
דוח בדק בית להורדהחוות דעת הנדסית ביקורת על מצב דירה \ מבנה הנדסי 

בחינה סופית לפני מסירת דירה ביקורת מבנה בדק בית

חוות דעת הנדסית ביקורת 

טופס ביקורת "צ'ק ליסט" רשימת תיוג

שם הדייר מזמין הביקורת: אליהו בליש 
כתובת הנכס קאופמן 10 דירה 49 קומה 10 רחובות
    
תאריך ביצוע הביקורת:   6.11.17  שעת ביצוע הביקורת 15.00

עורך הביקורת    
סאגה ניהול פרויקטים בהנדסה אזרחית בע"מ שמואל גלברמן מספר רישיון תעודת רישום בפנקס ההנדסאים ה\41064 
טל' 0504082645

בחינה סופית לפני מסירת דירה ביקורת מבנה בדק בית
(טופס זה ימולא ע"י עושה הביקורת)

שם הפרויקט:ביקורת דירה בדק בית          עיר: רחובות

חוות דעת הנדסית ביקורת מצב מבנה 
 
בס"ד
                                                                                                      
מאת: (P-Eng') שמואל גלברמן סאגה ניהול פרויקטים בהנדסה אזרחית בע"מ    
     
חוות דעת מפקח ביקורת מבנים הנדסה אזרחית

אני החתום מטה גלברמן שמואל, בעל מס' ת"ז ,*********  מרח' שד' גלוסקין 36 רחובות,
 בוגר מגמת הנדסה אזרחית וקונסטרוקציה ממכללת אורט טכניקום גבעתיים משנת 1986
המשמש כיועץ של עבודות בטון וחומרי גמר במבנים ומבני הנדסה ומגורים ונושאי בטיחות בהנדסה אזרחית ומתוקף ניסיוני בפיקוח ובניית מבנים בניינים וכבישים ותשתיות ומתוקף היותי בוגר הנדסת בניין לתואר משנת 1986  וכמנהל משרד לתכנון, ניהול, ייעוץ ותיאום פרויקטים בהנדסה אזרחית "סאגה ניהול פרויקטים בהנדסה אזרחית בע"מ" שמספרה ח.פ  514143478 .
בעל רישיון דיפלומה לניהול ותכנון פרויקטים בבניין ובהנדסה אזרחית במדינת ישראל שמספרו ה\41064 ובליווי מקצועי  של מהנדס  אינג' נועם לנגהם מהנדס אזרחי מס' תעודת רישום  בפנקס המהנדסים 00110753 .

אני נותן חוות דעתי זו במקום עדות בבית המשפט.חוות דעת זו משמשת כעדות קבילה בבית משפט לכל דבר ועניין ונערכה ע"י בעל מקצוע מוכר ומוסמך בענף הבנייה וההנדסה האזרחית בעל ניסיון משנת 1986 ראה הצהרה.המלצות עם פרטי התקשרות זמינים לממליצים יימסרו עם כל דרישה.

אני מצהיר בזאת כי ידוע לי היטב שלעניין הוראות החוק הפלילי בדבר עדות שקר בשבועה בבית המשפט,דין חוות דעת זו כשהוא חתומה על ידי,כדין עדות בשבועה שניתנת בבית המשפט.

הנני מצהיר בזאת כי חוות דעתי זו נערכה על ידי על סמך ידיעותיי,הבנתי המקצועית וניסיוני וכי אין לי כל עניין זיקה ואו קירבה לנכס שבנדון ובדיקתי נעשתה ללא משוא פנים וביושר מלא בפני החוק.

שמי וכתובתי, מס' ת"ז, שם חברה, מס' חברה ומספר רישיון כנ"ל.

אני מצהיר כי בתאריך  6.11.17 ביקרתי ובדקתי  דירה ברחוב קאופמן נשוא חוות דעתי וערכתי בדיקה לצורך הגשת דין וחשבון זה. 
חוות הדעת, ניתנה על סמך ביקור בשטח ניסיוני המקצועי והכשרתי בהנדסה אזרחית .

הנני מצהיר כי החתימה מטה היא חתימתי וכל האמור בתצהיר זה אמת ונכון הוא.
                     
פרטים אישיים, השכלה וניסיון מקצועי של כותב חוות הדעת

שם ומשפחה ותואר:  P-Eng'שמואל גלברמן, בוגר מגמת בניין והנדסה אזרחית מכללת טכניקום גבעתיים משנת 1986. בגרות במקצועות הארכיטקטורה אדריכלות ,מאורט ר"ג ע"ש מלני הורן משנת 1979.                       

כתובת: רחוב שד' גלוסקין 36 רחובות.

ניסיון מקצועי: ניהול פרויקטים פיקוח תיאום תכנון וייעוץ בטיחות משנת 1986.

ניסיון מקצועי /( רשימה חלקית):

ייעוץ ומתן חוו"ד הנדסית מקצועית בהנדסה אזרחית ובניין וביקורות מבנים עבור לקוחות פרטיים ועבור עיריית תל אביב ועיריית רמת גן ולפי הצורך ייצוג בבית המשפט.

פיקוח ניהול פרויקטים הנדסיים מבני ציבור תיאום תכנון עבור עיריית גבעתיים עיריית גדרה עיריית תל אביב עיריית גבעת שמואל. 

תכנון פיקוח תיאום ייעוץ ומתן חוות דעת לבתי משפט עבור עיריית ת"א ורמת גן בנושאי הנדסה אזרחית ובטיחות באתר.

תכנון פיקוח תיאום וייעוץ הקמת מבנים מתועשים ומפעל בקיבוץ משמר דוד

פיקוח ניהול פרויקט תיאום תכנון וייעוץ בהקמת מבנה בניין ארבע קומות מגורים בתל אביב רח' עזה.

פיקוח ניהול בניית מגדל דירות בו 11 קומות עבור חברת קן התור באשקלון פרויקט "מול האקדמיה".

פיקוח תיאום תכנון וייעוץ להקמת וילות וקוטג'ים בצהלה,פ"ת,ר"ג ובכל הארץ.

פיקוח תיאום תכנון וייעוץ בניית סניפים ברשתות שיווק קמעונאיות סופר סנטר מגה קו אופ דן השרון,רשת סופרפארם על סניפיה,AM-PM  ורשתות פרטיות , ביצוע אולמות תצוגה ומחסנים.

פיקוח ניהול ותיאום תכנון וייעוץ עבודות עפר ותשתיות מדרכות וכבישים עבור עיריית תל אביב עיריית גבעת שמואל ועיריית רמת גן.

פיקוח תיאום תכנון וייעוץ פרויקט חממות , אתרים סלולאריים וריצוף נמל בין לאומי במדינות אתיופיה,חוף השנהב וגינאה קונקרי.

פיקוח תיאום תכנון וייעוץ להקמת גני ילדים ומבני ציבור עבור מועצה מקומית גדרה.

פיקוח תיאום תכנון וייעוץ עבור חברת חלמיש לדיור מוגן. ועוד.

פיקוח תכנון תיאום פרויקטים הנדסיים עבור הנהלת בתי המשפט של מדינת ישראל מחלקת בינוי.

פיקוח ניהול פרויקטים עבור עמותת בית האבות הבולגרי ראשל"צ.
 
בכל הפרויקטים הנ"ל,בוצעו "קבלת עבודה ראשונה שנייה וסופית" ובה הוטמעו כל העקרונות של עבודתי כמפקח ומבקר ובר סמכא לבדיקת וביקורת מבנים משנת 1986.


חוק המכר:

סעיף 4א' לחוק המכר (דירות) תשל"ג-1973 קובע:
"המוכר לא קיים את חיוביו כלפי הקונה אם התקיים אחד מאלה: הדירה או כל דבר שבה(להלן "הדירה) שונים מן האמור במפרט, בתקן רשמי או בתקנות הבניה".

סעיף4ב' לחוק זה קובע:
"אי קיום חיוב האמור בסעיף קטן (א) יראו כאי התאמה כמשמעותה בחוק המכר, התשכ"ח -1968
כמו"כ המפרט הטכני הסטנדרטי קובע:
כל המוצרים והמלאכות יהיו ע"פ דרישות תקן ישראלי, כאשר יש כזה.
חוק המכר קובע תקופות בדק+אחריות בהן המוכר אחראי על האלמנטים השונים במבנה:
חוק מכר (דירות) תשל"ג-1973. ציטוט:
"אי התאמה יסודית"- אי התאמה בחלקי הבניין הנושאים ומעבירים עומסים מכל סוג  לקרקע הנושאת את הבניין והנוגעת להבטחת יציבותו ובטיחותו:
"תקופת בדק"-תקופה הקבועה בתוספת, שתחילתה בעת העמדת הדירה לרשות הקונה:
"תקופת אחריות"-תקופה של שלוש שנים שתחילתה בתום תקופת הבדק.
4א. הודעה על אי -התאמה (תיקון:תש"ן)
(א)  הקונה יהיה זכאי להסתמך על אי התאמה-
(1)    שניתן יהיה לגלותה בעת העמדת הדירה לרשותו, אם הודיע עליה למוכר תוך שנה מאותו מועד:
(2)    שלא ניתן היה לגלותה בבדיקה סבירה בעת העמדת הדירה לרשותו אם הודיע עליה למוכר תוך זמן סביר לאחר שגילה אותה.

תוספת (תיקון:תש"ן) עבור תקופת הבדק:
(1)    צנרת כולל מערכת הסקה ומרזבים- שנתיים:
(2)    חדירת רטיבות בגג, בקירות ובמקלט- שלוש שנים:
(3)    מכונות, מנועים ודודים- שלוש שנים:
(4)    קילוף חיפויים בחדרי מדרגות-שלוש שנים:
(5)    שקיעת מרצפות בקומת קרקע-שלוש שנים:
(6)    שקיעת מרצפות בחניות  ,במדרכות ,בשבילים בשטח הבניין-שלוש שנים: 
(7)    סדקים עוברים בקירות ובתקרות- חמש שנים:
(8)    קילופים ניכרים בחיפויים חיצוניים- שבע שנים:
(9)    כל אי התאמה אחרת, שאינה אי התאמה יסודית- שנה אחת
על פי סעיף 4 שבחוק:
(א)    המוכר לא קיים את חיוביו כלפיי הקונה אם התקיים אחד מאלה:
(1)    הדירה או כל דבר שבה (להלן- הדירה) שונים מן האמור במפרט,בתקן רשמי או בתקנות בנייה
              (ב)אי קיום חיוב כאמור בסעיף קטן(א) יראו כאי התאמה במשמעותה בחוק המכר, התשכ"ח-1968 
    ב"ה                                                                                           
תצהיר לבית המשפט 

בדבר ניסיון מקצועי בביקורת מבנים בהנדסה אזרחית בניין  
לכבוד בית המשפט הנכבד

אני החתום מטה  גלברמן שמואל  בעל ת"ז 56069545 מרח' גלוסקין 36 רחובות .

מנהל משרד  לתכנון ניהול ותיאום פרויקטים בהנדסה אזרחית - הנדסת בניין שמספרה  ח.פ 514143478 .

בעל רישיון לניהול פרויקטים בהנדסה אזרחית במדינת ישראל שמספרו ה\41064.

בעל דיפלומת הנדסאי בניין ורישום בפנקס ההנדסאים והטכנאים שהוצאה במדינת ישראל.

בעל ניסיון בהנדסה אזרחית ואישור סיום לימודים וזכאות לדיפלומה  משנת 1986 .

בעל תעודת בגרות מקצועית במגמת ארכיטקטורה אורט רמת גן משנת 1978 .

בעל תעודת הסמכה ממשרד העבודה בנושא בטיחות בעבודות בנייה ובנייה הנדסית מהמכון לפריון והייצור של משרד העבודה משנת 1995

מצהיר בזה אחרי שהוזהרתי כי עלי להגיד את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן בכתב כדלקמן:

1.שמי וכתובתי מס' חברה ומספר רישיון כנ"ל.

2.הנני מצהיר כי ברשותי ניסיון מקצועי מוכח בניהול תיאום פיקוח פרויקטים מורכבים בהנדסה אזרחית בניין במגוון פרויקטים של בנייה ציבורית ופרטית ,מגדלי דירות ובתי וילות וקוטג'ים ,מים ביוב תשתיות כבישים דרכים מבני ציבור מבני תעשיה וכל הקשור להנדסה אזרחית והנני מתעסק בהנדסה אזרחית פיקוח על פרויקטים משנת 1986 עת סיום הלימודים בטכניקום גבעתיים  המוכחים במכתבי המלצה ואישורים .
ברשותי ניסיון בעריכת ביקורת במבנים חדשים ולאחר שיפוץ ושדרוג ועריכת דו"חות ליקויים והופעה בבית משפט במקרה הצורך.

הנני מצהיר כי אני עוסק במקצוע זה כדין בהתאם למסמכים ואישורים המוגשים עם תצהירי זה ועפ"י תעודת דיפלומה הנדסאות בניין ורישום בפנקס ההנדסאים על שמי הקיימת ברשותי כחוק .

3.המשרד מעסיק לפי הצורך והנחיצות שני מהנדסי והנדסאי בניין אזרחיים מנוסים מהנדס בניין אינג' נועם לנגהם והנדסאי בניין תכן מבנים אליהו נייס.

4.הנני מצהיר כי החתימה מטה היא חתימתי וכל האמור בתצהיר זה אמת ונכון הוא.
                                                                            
כללי:
הנני לציין כי חוות הדעת עוסקת בטיב ביצוע העבודות וזאת על פי השוואה לתקנים וחוקי מכר והוראות החוק .
 הבדיקה היא בעיקר בדיקה ויזואלית ומסתייעת באמצעות מכשירים לא חודרניים ובעלי פוטנציאל הרס.
 כמו כן הבדיקה מתבצעת על פי ובסיוע מיטב ידיעתי הכשרתי המקצועית בענף, ידיעתי את החוק וניסיוני בענף הבנייה משנת 1986 בפיקוח ניהול ותכנון פרויקטים הנדסיים מגוונים.
הדירה כוללת:
(מחק את המיותר ואו הוסף)


קיים חדר משפחה\סלון.
 
קיים מטבח

קיים פינת אוכל

קיים פרוזדור 

קיים ממ"ד

קיימים חדרי שינה כמות:

קיים חדרי שירותים 

קיים אמבטיה 

קיים חדר משק כביסה


להלן צ'ק ליסט שחלקו שימש לבדיקה,בכל מקרה הקובע הוא ההערות עם התמונות ולא הצק ליסט.

    תאור הבדיקה
הערה: כל העבודות יש להצליב עם חוברת עבודות בניה בדירות מגורים דרישות מינימליות
כל ההערות יהיו מגובות בצילומים    תקין    לא
תקין        הערות

1    התרשמות כללית בכניסה לדירה    X            
2    מדידת כל הדירה מול תוכנית "יש לקבל תוכנית אדריכלית עם מידות מהמזמין"                
3    לבדוק הדבקת אריחים בדיקת עבודות ריצוף בכל הדירה \מבנה
ויזואלית,כתמים.קוים ישרים. מראה הריצוף כולל עבודה.רובה וספייסרים פוגות וכוחלה ומישקים        X        
4    ג. פנלים לקירות.לבדוק ישירות הפנלים        X        
5    ה. חיפוי קירות שירותים\אמבטיה.לדפוק עם פטיש ברצפה ובחיפוי קירות        X        
12    ח. לבדוק משטח שיש מטבח או אחר.    X            
13    ט. שלמות ספים ומעקות.        X        
14 א    בדיקת צבע הקירות בכל הדירה ויזואלית סיור בכל הבית    X            
    נגרות                
15    א. בדיקה כללית של נגרות הדלתות.    X            
16    ב. בדיקת משקופים כולל הלבשות.        X        
17    ג. בדיקת סגירה,נעילה,סטופרים        X        
18    ד. ארון מטבח תחתון.    X            
19    ה. דלתות הארונות.    X            
20    ו. מדפים פנים הארון.    X            
21    ז. מעקה עץ.                
    מסגרות                
22    א.    דלת ביטחון בכניסה.האם יש מדבקה
      כולל סגירה,נעילה.        X        
23    ב. צבע משקוף וסף תחתון.דלת כניסה        X        
24    ג. עינית וסטופר.    X            
25    ד. חלון ממ"ד.מדבקה וביצוע        X        
26    ה. דלת ממ"ד.    X            
27    ו. מעקה מתכת,סולמות,מדרגות.                
    תאור הבדיקה
    תקין    לא
תקין        הערות
    חשמל                
28    א. לוח חשמל דירתי.כיתוב אזורים        X        
29    ב. פעמון.פועל לא פועל    X            
30    ג. אינטרקום(עפ"י המפרט)    X            
31    ד. בקליטים,שקעים,מפסקים,בזק,טל"כ    X            
32    ה. מכסים לקופסאות מעבר.    X            
33    ו.מכסה לנורת אמבטיה,מקלחות.    X            
34    ז. נקודות מאור.    X            
35    בדיקת כל השקעים עם כלי חשמלי שהם עובדים ואם מוגני מים היכן שצריך    X            
36                    
    אלומיניום                
37    א. בדיקת האלמנטים המורכבים.        X        
38    ב. פתיחה וסגירת חלונות ודלתות ותריסים. ד. בדיקת זיגוג בשלמותו. ה. מכסים לארגזי התריסים.האם יש מדבקות יצרן לחלונות ולתריסים ולזכוכית מחוסמת        X        
    אינסטלציה סניטרית
(בדיקת שלמות כלים סניטרים)                
42    א. כיור מטבח.    X            
43    ב. אמבטיה.    X            
44    ג. אסלה + מכסה + ניאגרה.    X            
45    ד. כיור רחצה.    X            
46    ה. אטימת הכלים בדופן הקיר.    X            
47    ו. ברז מטבח.    X            
48    ז. ברז אמבטיה + צינור וידית טלפון.    X            
49    ח. ברז כיור רחצה.    X            
50    ט. ברז אסלה.    X            
51    י. ברז מכונת כביסה.    X            
52    יא. ברז גן – בדירות גן                
53    יב. בדיקת זרימת מים וביוב כולל נזילות.
      (הבדיקה תבוצע ע"י הדייר מיידית עם חיבור מונה
          מים ויודיע לחברה על  ליקוי)                
54    יג. מכסה ביקורת ומחסומי ריצפה  חיתוכים וניקוז.        X        
56    ט"ו. בדיקת מרכזיה חנוכייה כולל ארגז וברז כדורי         X        
56 א    בדיקת לחץ מים עם מנומטר מכשיר למדידת לחץ מים.הלחץ צריך להיות 1.5 אטמוספרות BAR כשעוד ברז פתוח (למץ דינמי) ו 2.5 אטמ' כשכל הברזים סגורים (לחץ סטטי) בדיקת נזילות מים בכל הברזים הסיפונים ונקודות המים בדירה ע"י מצלמה תרמית ייעודית                
56 ג    שפיכת מים במרפסת לבדיקת שיפועים.                
    דוד שמש\חשמל                
58    א. בדיקה ויזואלית של דוד החשמל.
120 ליטר לדירת 3 חדרים
150 ליטר לדירת 4 ומעלה
נפח הדוד חייב להיות מצויין מפורשות במדבקה על הדוד.
לבדוק שסתום ביטחון.
בדיקת ביצוע בידוד בצנרת.                
    ד.בדיקת סיפונים תיקניים ואו לא תקניים    X            
                    
    צבע                
    שונות                
63    א. ניקיון הדירה    X            
64    ב.    יש לציין מספר מפתחות אשר קיבל       
      הדייר.                
65                    
                    
                   
                              תקין  לא תקין
68    לבצע קידוח בטיח ולוודא עובי טיח במדידה מול תחיקת הבנייה ומרקם טיח שלא מתפורר ולצלם                
69    סדקים בקירות לבדוק בכל קיר בכל חדר    X            
74    לבדוק מתחת הכיורים איזה סיפון יש אם תקני ב S או לא ולצלם    X             
76    ללכת עם "זכוכית מגדלת" וירטואלית לכל עבודות הטיח צבע גליפים ממדים חלונות דלתות משקופים ריצופים פנלים         X        
85    לבדוק שיפועי טוש        X        
86    לבדוק שיפועי אדני חלונות        X        
87    לבדוק שיפועי מרפסות                
92    לבדוק סף בכניסה לבית בכניסה לאמבטיה ביציאה למרפסת 0.5 ס"מ        X        
        תקין    לא
תקין        
100                    
101    בדיקה בפלס מים את כל הגליפים והפינות של הקירות                
102    צביעת משקופים בחדרים רטובים בתחתית בצבע עמיד נגד מים בדיקה                
    כלי המדידה ששימשו את מבצע הביקורת                    
    מד לחץ מים מנומטר תיקני ואיכותי                    
    פלס מים באורך 1.50 מטר ופלס קטן                    
    מצלמה תרמית איכותית לגילוי נזילות אם קיימות בדירות בתים ומקומות                    
    סרגל מדידה מילימטרי וסרגל 30 ס"מ                     
    סרגל \ מוט מתכת \אלומיניום ישר 1.50 מטר לבדיקת ישירות טיח 2 כיוונים וריצפה                 
    פלס אלקטרוני לייזר איכותי                
    פטיש זעיר פטיש פלסטיק בדיקת ריצוף וחיפוי                
    מקדחה וכוס קידוח לבדיקת עובי ומרקם טיח                
    גלאי מתכות                


1.    סימן לתקינות יסומן ב – 
2.     סימן לליקוי ירשם בהערות ויסומן ב – 
 
           הערות: ראה הערות בחלק ב' נספח
 
        : מבצע הביקורת                                                               
                    חתימה:                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                       

הערות והארות לדייר:
חוק המכר קובע חד משמעית כי אם יוכח ואפילו לא יוכח שהקבלן חייב את הרוכש לחתום על מסמך המאשר את שביעות רצונו המלאה בעת קבלת הדירה מהקבלן,והרוכש יחתום על פי דרישת הקבלן על ויתור של כל תביעה או דרישה בקשר לליקויים שיתגלו לאחר מסירת הדירה וחתימת הקונה,קבע המחוקק ובתי המשפט,כי אין בפרוטוקול המסירה כדי לכבול את ידי הרוכש.
כלומר,אפילו אם הרוכש חותם על ויתור כללי על תביעות עתידיות,אם הדבר נעשה בנסיבות בהן חתימה על כתב הויתור היוותה תנאי למסירת הדירה לידי הרוכש,הויתור הכללי מאבד ממשמעותו מבחינה משפטית.
הערות תוספות השלמות הבהרות לדו"ח זה.
ראה הערות מראי מקום לתיקון ותמונות

מצ"ב חלק ב' הערות ליקויים ריג'קטים ותמונות הנוגעות לביקורת אשר צולמו בעת עריכת הביקורת.

לשירותכם בכל עת על כל שאלה והבהרה 

 
בדק בית
נספח תמונות והערות לתיקון הליקויים
חלק ב' בתוך חוברת א' חלק בלתי נפרד מחוברת א'

בהמשך לבדיקת המבנה להלן רשימת ההערות 
יש לקרוא את ההערות בצמוד לתמונות המצורפות

חוות דעת הנדסית ביקורת על מצב דירה \ מבנה הנדסי 

 
חוות דעת הנדסית ביקורת מצב מבנה


בביקור סיור בחינה ניתוח סקירה ופיקוח בדירה נשוא דין וחשבון זה התגלו הממצאים הבאים
להלן הערות לתיקון ותמונות מראי מקום:

שם המזמין בליש אליהו רחוב קאופמן 10 דירה 49 קומה 10 רחובות .

תמונה 1 לתקן לבצע פחחות ותיקון בכל משקוף דלת כניסה.400 ₪ 

 תמונה2 לבצע גרונג בגמר מושלם בדלת כניסה במשקוף. 1000 ₪ 

 תמונה 3 שבר בקרמיקה בסף דלת להחליף.500 ₪ 

 תמונה 4 להחליף קרמיקה בחדר מדרגות.400 ₪ 

 רובה בסף קרמיקה בכניסה מבוקע ויבש לבצע מחדש .300 ₪ 

טפט לדלת פלדלת פגום יש להחליפו.500 ₪ 

 לוח חשמל לבצע כיתוב אזורים ולסתום חורים לבטיחות.300 ₪ 

 להחליף דלת מכסה לוח חשמל לא תקין .200 ₪ 

לבצע סטופרים לדלתות הבית ולהתקין בכל המקומות .300 ₪ 

תמונה 5 כל הרובה מסביב ובין חיפוי הקרמיקה במטבח סדוק עם חריצים וסדקים יש לבצע את הרובה מחדש. 300 ₪ 

 תמונה 6 לבצע חיתוך קרמיקה מחדש סביב אביזר חשמל .500 ₪ 

תמונה 7 כל הרובה בחיפוי סדוק לקדם את הקרמיקה ולבצע מחדש  קרמיקה מעל השיש .6000 ₪ 

תמונה 8 מפגש בין קורה לחיפוי לסדר לגמר מושלם .1000 ₪ 

להשלים רובה ליד אביזר חשמל למטבח ולבצע אביזר מוגן מים .500 ₪ 

תמונה 9 לסדר לגמר מושלם את כל הטיח.2000 ₪ 

 התגלו מספר מקומות של אריחים לא מודבקים כהלכה יש להדביק כראוי כולל אספקת קרמיקה 5000 ₪ 

ברחבי הדירה בוצעו אריחים עם דוגמא הפוכה יש לתקן לדוגמא אחידה .5000 ₪ 

לסדר חנוכיית מים בגמר מושלם .300 ₪ 

לבצע אף מים בחדר משק.300 ₪ 

צנרת ספרינקלר לצבוע באדום .300 ₪ 

גמר טיח ליד מטבח ליד חדר משק לתקן.400 ₪ 

 הדבקת פנלים בסלון מרוחק ולא ישר.400 ₪ 

 רובה בכל הבית לא תקינה יש לחרוץ את הרובה הקיימת ולבצע רובה מחדש באותו מפלס ובאותו גוון של הקרמיקה הקיימת.1000 ₪ 

לצבוע מחדש קירות עם שני גוונים.1000 ₪ 

לבצע השלמה במיקום חלון מיזוג אוויר בין קיר לגבס.500 ₪ 

 שלבניה להצמיד באמבטיה לקיר באופן מושלם.300 ₪ 

 סף כניסה למקלחת להחליף .500 ₪ 

 בין קרמיקה רצפה לחיפוי רובה לבצע מחדש.1000 ₪ 

 צבע גוון של ריצוף במקלחת שונה יש להחליף .800 ₪ 

לתקן גמר בכל המקלחת עבודה לקויה.2000 ₪ 

תמונה 10 להחליף קרמיקה מסביב מחסום רצפה בחיתוך מושלם .300 ₪ 

מדרגה קופצת בקרמיקה ליד אגנית.250 ₪ 

 מסביב לאגנית אטימה לא בגמר נאה יש לתקן.500 ₪ 

 גימורים מסביב לגליף כל החלונות לתקן.1000 ₪ 

 לבצע אדן חלון מאבן אחת יחידה אחת ללא חיתוך.400 ₪ 

 לתקן טיח מעל ספרינקלר בחדר שינה הורים נקודה.400 ₪ 

 אריחים בכניסה למקלחת הורים לא באותה הצבע כשאר האריחים.

 הגוון של הקרמיקה במקלחת הורים לא זהה להתקין מחדש.5000 ₪ 

 שיפוע במקלחת הורים לסדר.10,000₪ 

 בתוך ארון מקלחת לסדר רוזטות וברזים קרמיקה שבורה.3000 ₪ 

 לכוון חלון חדר הורים אלומיניום שנתפס לתקן .

לבצע אדן חלון במיקשה אחת בכל האדנים 5000 ₪ 

לתקן ידית חלון אלומיניום בחדר הורים.100 ₪ 

 לסדר מתג חשמל בחדר הורים בנפרד בשלבניה הצמודה.100 ₪ 

 לסדר חופש ידית דלת ממד.50 ₪ 

 לסדר מסביב גליף דלת משקוף ממד משני צדדים .300 ₪ 

לסדר חלודה בריצפה משקוף ממד בצבע עשיר באבץ .300 ₪ 

צנרת ספרינקלר באדום לצבוע.

דלת חדר ילדים עקומה לכוון או להחליף.1000 ₪ 

 להחליף מנוע תריס מרפסת שמפסיק לעבוד חדשות לבקרים.2500 ₪ 

 להחליף שלב פגום בתריס.400 ₪ 

לסדר מסביב משקוף ויטרינה מרפסת לגמר מושלם.1500 ₪ 

מדרגה במרפסת בקרמיקה לסדר.

תקן ישראלי זכוכית להגיש לעיון המזמין .

לישר את כל הזכוכיות במעקה מרפסת .1500 ₪ 

לנקות לשייף כתם חלודה מאבן חברון בחזית.20 ₪ 

 לתקן טיח לבן עם כתם חלודה בחזית.1000 ₪ 

באמבטיה הורים יש שיפוע הפוך לכיוון האסלה יש לסדר את הריצוף.22,000

סה"כ 88,540 ₪ כולל מע"מ 103,591 ₪ .


מצורפות תמונות להמחשה:

                          
 תעודת רישום במדור הנדסה אזרחית

דיפלומה בהנדסה אזרחית משנת 1986


מוסמך בטיחות בעבודות בנייה ובנייה הנדסיתבדק בית שנעשה בעיר רחובות עם הערכת ליקויים בשווי 103,591 אלף ש"ח 
  • ליקויי בניה 1
  • ליקוי בניה 4
  • ליקוי בניה 2
  • ליקויי בניה ברחובות
  • ליקוי בניה 3
  • ליקוי בניה בבית ברחובות
דף הבית טלפוןwazeפייסבוק